1. Mesia va intra triumfal în Ierusalim călare pe un asin. Profeţia găsim la profetul Zaharia, 9:9. Profeţia e făcută cu 520 de ani înainte de Hristos:

„Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept şi biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei.”

Împlinirea profeţiei o găsim la Marcu 11:7; Matei, 21:8-11; Luca, 19:25-27; Ioan 12:12-15. La Matei:

„Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a şezut pe el, precum este scris:

«Nu te teme, fiica Sionului! Iată Împăratul tău vine, şezând pe mânzul asinei».”

2. Mesia va fi vândut pe 30 de arginţi; profeţia e făcută cu 520 de ani înainte de Hristos. O găsim la Zaharia, 11:12:

„Şi le-am zis: «Dacă socotiţi cu cale, daţi-Mi simbria, iar dacă nu, să nu Mi-o plătiţi.» Şi Mi-au cântărit simbria Mea treizeci de arginţi.”

Împlinirea profeţiei o găsim la Matei 26:14-15

„Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhierei,

A zis: Ce voiţi să-mi daţi şi eu Îl voi da în mâinile voastre? Iar ei i-au dat treizeci de arginţi.”

3. Aceşti bani vor fi folosiţi pentru a cumpăra Ţarina Olarului; profeţia apare la Zaharia, la 11:13:

 „Atunci a grăit Domnul către Mine: «Aruncă-l olarului preţul acela scump cu care Eu am fost preţuit de ei». Şi am luat cei treizeci de arginţi şi i-am aruncat în vistieria templului Domnului, pentru olar.”

Împlinirea profeţiei o găsim la Matei 27: 6-9:

 „Iar arhiereii, luând banii, au zis: Nu se cuvine să-i punem în vistieria templului, deoarece sunt preţ de sânge.

Şi ţinând ei sfat, au cumpărat cu ei Ţarina Olarului, pentru îngroparea străinilor.

Pentru aceea s-a numit ţarina aceea Ţarina Sângelui, până în ziua de astăzi.”

4. Mesia va fi judecat şi condamnat. Profeţia o găsim la Isaia, la 53:8, şi e făcută cu 538 de ani înainte de Hristos:

„Întru smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat şi neamul Lui cine îl va spune? Că s-a luat de pe pământ viaţa Lui! Pentru fărădelegile poporului Meu a fost adus spre moarte.”

Împlinirea o găsim la Matei 27:1-2, la Luca 23:23, în Faptele Apostolilor 4:26-28. Iată de pildă pasajul din Faptele Apostolilor:

„Ridicatu-s-au regii pământului şi căpeteniile s-au adunat laolaltă împotriva Domnului şi împotriva Unsului Lui,

Căci asupra Sfântului Tău Fiu Iisus, pe care Tu L-ai uns, s-au adunat laolaltă, cu adevărat, în cetatea aceasta, şi Irod şi Pontius Pilat cu păgânii şi cu popoarele lui Israel,

Ca să facă toate câte mâna Ta şi sfatul Tău mai dinainte au rânduit să fie.”

5. Mesia va muri crucificat, cu mâinile şi picioarele străpunse. În plus, hainele Lui vor fi trase la sorţi. Profeţia o găsim în Psalmul 22:17-20 şi la Zaharia 12:10:

Psalmul 22:

„Că m-au înconjurat câini mulţi, adunarea celor vicleni m-a împresurat.

Străpuns-au mâinile mele şi picioarele mele.

Numărat-au toate oasele mele, iar ei priveau şi se uitau la mine.

Împărţit-au hainele mele loruşi şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi.”

Zaharia 12:

„Atunci voi vărsa peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului duh de milostivire şi de rugăciune, şi îşi vor aţinti privirile înspre Mine, pe Care ei L-au străpuns şi vor face plângere asupra Lui, cum se face pentru un fiu unul născut şi-L vor jeli ca pe cel întâi născut.”

Şi multe, foarte multe alte profeţii împlinite în viaţa şi în Patimile lui Iisus Hristos. De pildă, Mesia va fi respins de ai săi (Isaia 53:1-3); Mesia va fi trădat de unul dintre ucenicii săi (Psalmii 41 şi 55); Mesia va rămâne tăcut în faţa celor care îl vor acuza (Psalmul 34:10 şi Isaia 53: 7-8); Mesia va fi pălmuit şi scuipat (Isaia 50:6); va fi urât fără temei (Psalmi 34:11; Psalmi 34;18); Mesia va fi răstignit între păcătoşi/tâlhari (Isaia 53:12); se va ruga pentru duşmanii săi (Psalmi 108:3); Mesia va fi chinuit de sete înainte de moarte (Psalmi 21:26); va bea înainte de moarte oţet (Psalmi 68:25); oasele sale nu vor fi frânte (Numeri 9:12); Mesia va fi înmormântat în mormântul unui om bogat (Isaia 53:9); Mesia va învia din morţi (Psalmi 15:10; Psalmi 48:14; Psalmi 48:16).

În special în Patimile lui Hristos, împlinirea profeţiilor intră, ca să spun aşa, în linie dreaptă. Iar evangheliştii insistă că fiecare detaliu al procesului şi supliciului împlineşte o profeţie sau alta – „ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin proorocul”; „ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia prorocul”. Cineva a calculat ca şansele matematice ca opt profeţii diferite, din epoci istorice diferite, să se împlinească într-o singură persoană sunt de 1 la 100,000,000,000,000,000; şansele matematice ca 48 de profeţii diferite să se împlinească într-o singură persoană sunt de 1 la 10 la puterea 157 (10 urmat de 157 de zerouri); iar şansele ca 300 de profeţii diferite să se împlinească într-o singură persoană – aşa ceva e practic imposibil, doar dacă acea persoană este Cine spune cu adevărat că este, adică Fiul lui Dumnezeu. Sau, cum spune o vorbă populară, Dumnezeu pe Pământ.

 „Cum să uite cineva toate aceste lucruri?” – se întreba undeva cuviosul Paisie Aghioritul. „Dacă citeşte cineva fie şi puţin din Evanghelie, poate cineva să nu creadă? Şi dacă ar mai fi existat încă unele amănunte precum acestea, ele ar fi ajutat mult ca toţi oamenii să creadă. Dar Dumnezeu intenţionat n-a îngăduit, ca să se cearnă oamenii, ca să vadă câţi Il iubesc, câţi se jertfesc pentru El, fără să aştepte minuni.”

Eu am şi o altă teorie – şi anume că, pe cât de minunat e pentru unii Dumnezeu pe pământ, pe atât de înfricoşător şi respingător e pentru alţii. Cum spunea undeva C.S. Lewis, oamenii caută dintotdeauna un loc în Univers care să fie numai al lor şi despre care să-i spună lui Dumnezeu – pleacă de aici, nu avem nevoie de Tine, nu te amesteca în ceea ce facem noi. Acest loc, însă, nu există. Fie ca, până la sfârşitul vieţilor noastre, toate aceste minuni să ne apară tuturor drept minunate şi nu îngrozitoare, făcute de Dumnezeu din iubire pentru noi şi nu pentru a ne constrânge în vreun fel, un sacrificiu suprem al lui Dumnezeu pentru om şi pentru a îngădui omului să-şi găsească adevărata casă – şi adevărata libertate.

Cineva a încercat să alcătuiască o listă completă a profeţiilor împlinite în Iisus Hristos la link-ul de aici – şi a numărat 353 de profeţii; un articol de pe Ortodoxia Tinerilor (cu mai puţine profeţii – după mine, cele mai importante) – găsiţi la linkul de aici