*

V. A cincea situaţie se referă la trei consoane succesive în poziţie intervocalică. Situaţia este aceeaşi chiar dacă în loc de vocale ar apărea diftongi sau triftongi.

REGULĂ 1. În succesiunea a trei consoane, despărţirea se face după prima consoană (-C/CC-). Exemple: cas/tru, con/tra, de/lin/cvent, mais/tru, dez/gro/pa.

NOTA 1. La fel se face despărţirea dacă prima consoană este urmată de che, chi, ghe, ghi: în/chis/ta, în/ghe/ţa/tă.

NOTA 2. La fel se face despărţirea dacă prima consoană este urmată de i şoptit: câ/teşi/trei.

NOTA 3. La fel se face despărţirea secvenţelor scl, spl în cuvinte derivate cu prefixele des-, dis-, răs-: des/cle/ia, dis/pla/ce, răs/plă/ti.

REGULA 2. În succesiunile lpt, mpt, mpţ, ncş, nct, ndv, rct, rtf, stm, despărţirea se face după primele două consoane (-CC/C-). Exemple: sculp/tor, somp/tuos, redemp/ţi/u/ne, linc/şii, punc/ta, punc/ţi/e, sand/vici, arc/tic, jert/fă, ast/mul.

REGULA 3. Despărţirea după prime două consoane se face în toate contextele în care urmăm silabaţia lexicală, adică ţinem seama de compunere sau de derivarea cu prefixe şi sufixe. Exemple:

 1. compuse: alt/ce/va, ast/fel, feld/ma/re/şal, fi/ind/că, hand/bal.
 2. compuse cu elementul port-: port/ba/gaj, port/cu/ţit, port/hart, port/jar/ti/er, port/man/tou, port/pe/ri/e, port/sa/bi/e, port/ta/bac, port/ţi/ga/ret, port/vi/zit.
 3. derivate cu prefixul post-: post/be/lic, post/co/mu/nism, post/de/cem/brist, post/fa/ţă, post/ga/ran/ţie, post/li/ce/al, post/na/tal, post/pa/şop/tist, post/re/vo/lu/ţio/nar, post/sin/cron, post/to/ta/li/tar, post/ver/bal.
 4. derivate cu prefixul trans-: trans/bor/da, trans/cen/den/tal, trans/da/nu/bi/an, trans/fă/gă/ră/şean, trans/lu/cid, trans/na/ţi/o/nal, trans/si/be/ri/an.
 5. derivate de la baze terminate în două consoane, cu sufixul -lâc: ber/bant/lâc, sa/vant/lâc.

*

VI. A şasea situaţie se referă la patru consoane succesive, în poziţie intervocalică.

REGULA 1. În succesiunile de patru consoane între vocale, despărţirea se face după prima consoană (-C/CCC-). Exemple: ab/stract, con/struc/tor, în/zdră/ve/ni.

REGULA 2. În anumite succesiuni de patru consoane, despărţirea se face după a doua consoană (-CC/CC-). Exemple: feld/spat, gang/ster, tung/sten, horn/blen/dă.

REGULA 4. Despărţirea după primele două consoane se face în toate contextele în care urmăm silabaţia lexicală, adică ţinem seama de derivarea cu prefixe. Exemple:

 1. compuse cu elementul port-: port/dra/pel, port/scu/lă, port/stin/dard, dar şi port/chei.
 2. derivate cu prefixul post-: post/pran/di/al, post/sce/ni/um, post/şco/lar.
 3. derivate cu prefixul trans-: trans/fron/ta/li/er, trans/gre/sa, trans/plan/ta.

REGULA 5. În anumite succesiuni de patru consoane, despărţirea se face după a doua consoană (-CCC/C-). Exemple: de/jurst/vă, vârst/nic.

*

VII. A şaptea situaţie, foarte rară, se referă la cinci consoane succesive, în poziţie intervocalică.

REGULĂ. În succesiunile de cinci consoane între vocale, despărţirea se face după a doua consoană (-CC/CCC-). Exemple: ang/strom; opt/spre/ze/ce; dar şi port/schi.

*

DESPĂRŢIREA LA CAPĂT DE RÂND

În despărţirea la capăt vom ţine cont de reguli bazate atât pe silabisirea fonologică sau lexicală, cât şi pe principii estetice şi de facilitare a lecturii:

 1. Nu se desparte prima silabă dacă acesta este formată dintr-o singură literă vocală: a/plecase (incorect), aple/case (corect); e/xamen (incorect), exa/men (corect).
 2. Se recomandă respectarea silabisirii lexicale în cazul compuselor: aterios/cleroză (incorect), aterio/scleroză (corect); al/tundeva (incorect), alt/undeva (corect); drep/tunghi (incorect), drept/unghi (corect).
 3. Se recomandă respectarea silabisirii lexicale în cazul derivatelor cu prefixe: anor/ganic (incorect), an/organic (corect); ine/gal (incorect), in/egal (corect); nes/trămutat (incorect), ne/strămutat (corect). Nu se despart însă prefixele reduse la o singură consoană: r/alia (incorect), ra/lia (corect); s/pulbera (incorect), spul/bera (corect).
 4. Nu se admite despărţirea după structura lexicală, dacă se ajunge la secvenţe care contravin pronunţiei: într/ajutora, laring/ectomie, nevr/algic (toate incorecte).
 5. La cuvintele compuse scrise cu cratimă se admite – atunci când spaţiul nu permite evitarea ei – şi despărţirea la locul cratimei: aducerea-/aminte, floarea-/soarelui.
 6. Nu se admite la cuvinte morfologic diferite, scrise cu cratimă, despărţiri din care să rezulte o singură literă sau o literă consoană urmată de i şoptit: i-/a, s-/a, luându-/l, dă-/mi (toate incorecte).
 7. La grupurile ortografice mai scurte, despărţirea bazată pe pronunţare (din/tr-un, fi/r-ar, în/tr-însul/într-în/suI) trebuie evitată, deoarece măreşte numărul cratimelor, contravenind principiului estetic; la cele mai lungi sau când este absolut necesar, despărţirea se poate face şi în alt loc decât acela al cratimei, în funcţie de poziţia ocupată faţă de sfârşitul rândului: du/cându-se.
 8. La cuvintele scrise cu apostrof, despărţirea trebuie evitată când locul despărţirii ar coincide cu cel al apostrofului: dom’/le, săru’/mâna (toate incorecte.)
 9. Se recomandă ca prenumele sau numele de familie să nu se despartă: Pa/ul, Emi/nescu, I. L. / Caragiale (toate incorecte).
 10. Se poate separa prenumele de numele de familie, dacă prenumele nu este abreviat: Mihai / Eminescu (corect), nu şi M./ Eminescu (incorect).
 11. Se recomandă ca prenumele personal de politeţe sau abrevierile acestuia să nu se despartă: dumneata, d-ta, dumneavoastră, d-voastră.
 12. Se recomandă ca formele de curtoazie sau titlurile (dl, dna, dr., ing. etc.) să nu se despartă de numele pe care le preced: dl preşedinte, dna  Popescu, ing. Voinea.
 13. Abrevierile, sigle, acronimele nu se despart: a.c., dreapta AB, N-V, RATB, PSD-ist, X-ulescu.
 14. Numerale ordinale scrise cu cifre şi litere nu se despart: al V-lea, a 5-a.
 15. Nu se despart cifrele legate de un substantiv cu care formează o unitate: p. 23; 16 iunie 2015; art. 7; 45 km; 9 l, 76%; $ 3.30.
 16. Cuvintele străine urmează regulile despărţirii din limba respectivă sau din limba prin care cuvântul a intrat.
 17. Se va evita despărţirea unui cuvânt la sfârşitul paginii, pentru cursivitatea lecturii.
 18. Se vor evita despărţiri la mai mult de trei rânduri succesive, din principii estetice.