Vezi calendarul admiterii la liceu în anul şcolar 2012-2013

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2012-2013 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.

Ştiri pe aceeaşi temă

Probele de aptitudini, organizate pentru admiterea în anul şcolar 2012–2013 în liceele vocaţionale se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în liceele vocaţionale aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. Metodologia rămâne aceeaşi şi pentru proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv.

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat  pentru anul şcolar 2012-2013

31 ianuarie 2012: Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii
1 martie 2012: Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. Transmiterea, de către Comisia Naţională de Admitere, a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
1 mai 2012: Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică. Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare. Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a. Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere.
5 mai 2012: Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere. Transmiterea, de către inspectorate, în şcolile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru. Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora.
15 mai 2012: Transmiterea, la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită.
7 mai - 1 iunie 2012: Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare.
20 iunie 2012: Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi.
22 iunie 2012: Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a.
3 iulie 2012: Transmiterea de către Comisia naţională de admitere, către comisiile judeţene, a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene.
4 iulie 2012: Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Completarea, de către secretariatele şcolilor, a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere. Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.
5 iulie 2012: Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ.

Probele de aptitudini


24 mai 2012: Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini.
28-30 mai 2012: Înscrierea pentru probele de aptitudini
31 mai -2 iunie 2012: Desfăşurarea probelor de aptitudini
5 iunie 2012: Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
6 iunie 2012: Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini. Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini
22 iunie 2012: Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini, a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi. Actualizarea, de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional, a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi
4 iulie 2012: Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini, a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere
5 iulie 2012: Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă
6 iulie 2012: Ridicarea, de la liceele vocaţionale, a fişelor de înscriere, de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini. Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă


24 mai 2012: Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
28-30 mai 2012: Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
31 mai -2 iunie 2012: Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
5 iunie 2012: Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
6 iunie 2012: Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Transmiterea, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
6-7 iunie 2012: Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
11 iunie 2012: Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite
13 iunie 2012: Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe. Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special
15 mai 2012: Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi
25 iunie 2012: Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
6-8 iulie 2012: Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
9-11 iulie 2012: Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special. Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 2013
5 – 8 iulie 2012: Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea
5 - 8 iulie 2012: Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere
6 – 9 iulie 2012: Verificarea, de către părinţi şi candidaţi, a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator
10 iulie 2012: Termenul limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată. Predarea, de către comisia din centrul de înscriere, a fişelor de opţiuni originale, la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti
11 iulie 2012: Transmiterea bazei de date, de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti, la Centrul Naţional de Admitere
12 iulie 2012: Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională
13 iulie 2012: Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor
14 iulie 2012: Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 2013
15 iulie 2012: Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.
16 iulie 2012: Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate
16 iulie -26 iulie 2012: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi. A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 2013
16 iulie 2012: Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
17-18 iulie 2012: Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă
19 iulie 2012: Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii
16 - 20 iulie 2012: Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii
20 iulie 2012: Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă
16-21 iulie 2012: Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori
22 iulie 2012: Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere
23 iulie 2012: Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii
24 iulie 2012: Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat. Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă
24 -26 iulie 2012: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi
26 iulie 2012: Transmiterea, de către unităţile de învăţământul liceal de stat, a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii
27 -30 iulie 2012: Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două. A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 2013
1 august 2012: Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
3 septembrie 2012: Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
4-5 septembrie 2012: Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
6-7 septembrie 2012: Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare
10 septembrie 2012: Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă


1 mai 2012: Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 2013
15 iulie 2012: Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 2013
23-24 iulie 2012: Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 2013
24-26 iulie 2012: Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 – 2013, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă

citeste totul despre: